Page 3 - binnenwerk-2020-defintief
P. 3

‘De Buurman zorgt voor                                                   ZAKELIJK MAGAZINE 2020
verbinding in de regio’

Brabants ondernemerschap, Hollandse nuchterheid, zakelijk, gezellig en vooral; elkaar iets
gunnen. Dit is allemaal kenmerkend voor de gemeente Altena. Ondernemers binnen business-
club De Buurman zullen dat vast herkennen.

De vorige burgemeester, Marcel Frän-   gemeentegrenzen zijn getrokken maar   te Altena een uitdaging. Er zijn grote  3
zel zei het ook al: ‘er gaat in Brabant voor bedrijven en ondernemers gaan    plannen op dit gebied en daarbij willen
niets boven Altena’. Daar ben ik het   de relaties daarbuiten verder. We moe-  we graag gezamenlijk optrekken met    BUSINEESCLUB DE BUURMAN
zeker mee eens. Ik mag al sinds ’98 in  ten verbinding met die regio maken en  de ondernemers. Een mooi voorbeeld
West-Brabant werken. Onder andere    houden. Voor de maritieme bedrij-    is het manifest ‘de Kracht van Altena’.
voor de gemeente Oosterhout en als    ven is bijvoorbeeld de relatie met de  Met dit manifest worden initiatieven
directeur bij het Sociaal Werkbedrijf  Drechtsteden enorm belangrijk, terwijl  van ondernemers actief gesteund. Zij
MidZuid van de gemeente Altena,     voor de transportsector de relaties met hebben immers een belangrijke rol
Drimmelen, Geertruidenberg en      West-Brabant en Gorinchem weer van    met betrekking tot dit thema want be-
Oosterhout. Nu, als burgemeester van   belang zijn. Ik hoop als burgemeester  drijven krijgen steeds vaker te maken
Altena, voelt het alsof de rode draden  een steentje te kunnen bijdragen aan   met de roep om duurzaamheid.
van al mijn vorige werkzaamheden bij   die verbinding met de regio.
elkaar komen.                                   In mijn werkzame leven zie ik vele
                     Met elf veerverbindingen, vier brug-   kansen. Om die te grijpen, moet je
Altena is een fusiegemeente. Het is   gen, drie provincies en meerdere     elkaar leren kennen en helpen daar
belangrijk dat de kernen en gemeen-   gemeentes als buurman, is er veel ver-  waar mogelijk. De Buurman is daar
schappen ruimte krijgen om hun      binding te leggen. Ondernemers doen   een goed voorbeeld van. Je kunt het
eigenheid te behouden. Tegelijker-    dit al en businessclub De Buurman    niet alleen, zeker niet in het kader van
tijd moeten zij op een goede manier   zorgt als netwerk van ondernemers    de huidige globalisering. Ik zie er naar
verbonden zijn aan 1 gemeente Altena.  voor die onderlinge samenwerking     uit de ondernemers van De Buurman
Die verbinding geldt overigens niet al- buiten de gemeentegrenzen.        te leren kennen!
leen binnen de gemeente. Altena heeft
de verplichting om ook in de regio sa-  Duurzaamheid, klimaatverandering en   Egbert Lichtenberg,
menwerking op te zoeken. Immers; de   energietransitie zijn ook voor gemeen-  Burgemeester gemeente Altena
   1   2   3   4   5   6   7   8